คณะจากวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจำนวน ๓๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
คณะจากวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจำนวน ๓๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
26/2/2563 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจำนวน ๓๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะจากวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจำนวน ๓๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะจากวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจำนวน ๓๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓