บริษัทเจ้าพระยาทัวร์ริสโบทและโรงเรียนวัดไทรจำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
บริษัทเจ้าพระยาทัวร์ริสโบทและโรงเรียนวัดไทรจำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
26/2/2563 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

บริษัทเจ้าพระยาทัวร์ริสโบทและโรงเรียนวัดไทรจำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บริษัทเจ้าพระยาทัวร์ริสโบทและโรงเรียนวัดไทรจำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓