คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจำนวน ๔๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจำนวน ๔๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
26/2/2563 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจำนวน ๔๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจำนวน ๔๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจำนวน ๔๙ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓