คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๖๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๖๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
26/2/2563 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๖๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๖๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓