คณะจากมิวเซียมสยาม จำนวน ๔๐ คน ขอใช้พื้นที่ทำกิจกรรม blind sight ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
คณะจากมิวเซียมสยาม จำนวน ๔๐ คน ขอใช้พื้นที่ทำกิจกรรม blind sight ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
29/7/2563 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมิวเซียมสยาม จำนวน ๔๐ คน ขอใช้พื้นที่ทำกิจกรรม blind sight ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะจากมิวเซียมสยาม จำนวน ๔๐ คน ขอใช้พื้นที่ทำกิจกรรม blind sight ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓