คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน ๔๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน ๔๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
25/8/2563 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน ๔๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓