สาขาวิชาดนตรีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปี ๑ จำนวน ๔๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
สาขาวิชาดนตรีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปี ๑ จำนวน ๔๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
30/10/2563 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปี ๑ จำนวน ๔๓ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓