นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๑๐คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
นักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๑๐คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
30/10/2563 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา