มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
30/10/2563 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จำนวน ๔๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓