โรงเรียนเทศบาลนครนนท์วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โรงเรียนเทศบาลนครนนท์วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
10/11/2563 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนเทศบาลนครนนท์วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาลนครนนท์วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓