โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
10/11/2563 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐๒ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓