โรงเรียนนครนนท์วิทยาวิทยา ๑ วัดท้ายเมือง จำนวน ๑๓๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โรงเรียนนครนนท์วิทยาวิทยา ๑ วัดท้ายเมือง จำนวน ๑๓๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
10/11/2563 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนนครนนท์วิทยาวิทยา ๑ วัดท้ายเมือง จำนวน ๑๓๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยาวิทยา ๑ วัดท้ายเมือง จำนวน ๑๓๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓