โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง จำนวน ๑๐๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง จำนวน ๑๐๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
10/11/2563 / 2 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง จำนวน ๑๐๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๑ วัดท้ายเมือง จำนวน ๑๐๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓