โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับชุมนุมยูเนสโกโครงการข่ายยุวมัคคุเทศก์จำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับชุมนุมยูเนสโกโครงการข่ายยุวมัคคุเทศก์จำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
24/11/2563 / 12 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับชุมนุมยูเนสโกโครงการข่ายยุวมัคคุเทศก์จำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับชุมนุมยูเนสโกโครงการข่ายยุวมัคคุเทศก์จำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓