คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมและสัมภาษณ์พิพิธบางลำพูในวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมและสัมภาษณ์พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
24/11/2563 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา