ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
21/4/2565 / 31 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
จำนวน ๕๐ คน ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕