ชมรมเกสรลำพู ฝึกอบรมภาษาอังกฤษโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์เยาวชนอาสา ชุมชนบางลำพู
ชมรมเกสรลำพู ฝึกอบรมภาษาอังกฤษโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์เยาวชนอาสา ชุมชนบางลำพู
10/5/2565 / 11 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา


ชมรมเกสรลำพู ฝึกอบรมภาษาอังกฤษโครงการบริการวิชาการ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์เยาวชนอาสา ชุมชนบางลำพู จำนวน ๑๗ คน
ในวันที่ ๙ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ชมรมเกสรลำพู ฝึกอบรมภาษาอังกฤษโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์เยาวชนอาสา ชุมชนบางลำพู