มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
11/5/2565 / 50 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน ๔๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ