89ปีแห่งการสถาปนากรมธนารักษ์
89ปีแห่งการสถาปนากรมธนารักษ์
24/5/2565 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ย้อนไปเมื่อ 89 ปีก่อน #กรมธนารักษ์ จัดตั้งขึ้นจากการรวมกรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา และกรมกระษาปณ์สิทธิการเข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2476 โดยใช้ชื่อว่า "กรมพระคลัง” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กรมคลัง” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2476 กระทั่งเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และพระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2495 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมธนารักษ์” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 ตราบจนปัจจุบัน

กรมธนารักษ์มีภารกิจที่สำคัญด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ

2. จัดทำ นำออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราและงานรับจ้างทำของ

3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

5. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

89ปีแห่งการสถาปนากรมธนารักษ์ 89ปีแห่งการสถาปนากรมธนารักษ์ 89ปีแห่งการสถาปนากรมธนารักษ์
89ปีแห่งการสถาปนากรมธนารักษ์