วันอัฐฏมีบูชา
วันอัฐฏมีบูชา
24/5/2565 / 16 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

#วันอัฐฏมีบูชา
ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ————————————————— เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 8 วัน กษัตริย์มัลละแห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ แห่งเมืองกุสินารา หลังจากกษัตริย์มัลละได้จัดการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว มีกษัตริย์และพราหมณ์จาก ๗ แคว้น ได้ส่งทูตและกองทัพมาเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์จึงได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน และมอบให้แก่กษัตริย์ ผู้ครองนครต่าง ๆ รวมทั้งเทวดา พรหม และนาค มาอัญเชิญไปบูชายังสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ กษัตริย์ลิจฉวี ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ ณ เมืองเวสาลี กษัตริย์ศากยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ ณ เมืองกบิลพัสดุ์ กษัตริย์ถูลิยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ ณ เมืองอัลลกัปปะ กษัตริย์โกลิยะ ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ ณ เมืองรามคาม มหาพราหมณ์ สร้างเจดีย์บรรจุไว้ ณ เมืองเวฏฐทีปกะ กษัตริย์มัลละแห่งเมืองปาวา ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ ณ เมืองปาวา พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ ณ เมืองราชคฤห์ กษัตริย์มัลละ แห่งกุสินารา ทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ ณ เมืองกุสินารา กษัตริย์เมืองโมริยะ ทรงสร้างสถูปบรรจุพระอังคาร (อังคารสถูป) ณ เมืองปิปผลิวัน โทณพราหมณ์ สร้างสถูปบรรจุทะนานตวงพระบรมสารีริกธาตุ ที่เมืองกุสินารา พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำฝ่ายขวาประดิษฐาน ณ เมืองกาลึงคราษฐ์ทวีป พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนฝ่ายซ้ายประดิษฐานอยู่ ณ เมืองคันธารราษฐ์ พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำฝ่ายซ้ายประดิษฐานอยู่ในนาคพิภพ พระรากขวัญเบื้องช้ายกับพระอุณหิศ ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในทุสเจดีย์ ณ พรหมโลก พระทนต์ทั้ง ๓๖ และพระเกศาโลมาแลพระนขาทั้ง ๒๐ นั้นเทพยดานำไปองค์ละองค์สู่จักรวาลต่าง ๆ พระปริขารธาตุทั้งหลายนั้นพระกายพันธน์ไปสถิตอยู่ ณ เมืองปาตลีบุตร ————————————————— ในประเทศไทยปัจจุบันเมื่อวันอัฏฐมีบูชาเวียนมาบรรจบในแต่ละปีพุทธศาสนิกชนจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และให้พุทธศาสนิกชนดำรงชีวิตโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท โดยการเวียนเทียนประทักษิณ และแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งจะประกอบพิธีในบางวัดเท่านั้น เช่น - วัดบวรนิเวศวิหาร - วัดสุทัศนเทพวราราม - วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ - วัดราชาธิวาสวิหาร - วัดบรมนิวาส แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ในปัจจุบัน ไม่เหมาะแก่การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมผ่านทางสื่อออนไลน์ ————————————————— คำอธิบายภาพ : ภาพปูนปั้นนูนต่ำปิดทองเหตุการณ์ถวายพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า อยู่ในเก๋งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ มีเหล่าเทวดา มหากษัตริย์ พระภิกษุ พราหมณ์ และประชาชนมาร่วมในการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ โดยมีดอกมณฑารพร่วงลงมาเป็นฉากหลัง ที่มาภาพ : เพจเฟซบุ๊ก เล่าเรื่อง...วัดบวร