กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจัดการฝึกอบรม หัวข้อ "การพัฒนาทักษะด้านการตลาด เพิ่มพูนความรู้ในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์"
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจัดการฝึกอบรม หัวข้อ "การพัฒนาทักษะด้านการตลาด เพิ่มพูนความรู้ในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์"
28/5/2565 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา


กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จัดการฝึกอบรม หัวข้อ "การพัฒนาทักษะด้านการตลาด เพิ่มพูนความรู้ในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์" ให้กับตัวแทนชุมชนในย่านบางลำพู ประชาคมบางลำพู ชมรมเกสรลำพู เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิพิธบางลำพู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู สำหรับประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ (PMQA Upload) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาสื่อออนไลน์ชุมชนบางลำพูให้เป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลวิถีชีวิต อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านบางลำพูผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจัดการฝึกอบรม หัวข้อ "การพัฒนาทักษะด้านการตลาด เพิ่มพูนความรู้ในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์" กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจัดการฝึกอบรม หัวข้อ "การพัฒนาทักษะด้านการตลาด เพิ่มพูนความรู้ในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์" กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐจัดการฝึกอบรม หัวข้อ "การพัฒนาทักษะด้านการตลาด เพิ่มพูนความรู้ในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์"