เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จำนวน 36 ราย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู ตามเส้นทางชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ถนนสามเสน ตลาดยอด และถนนพระสุเมรุ
เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จำนวน 36 ราย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู ตามเส้นทางชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ถนนสามเสน ตลาดยอด และถนนพระสุเมรุ
3/6/2565 / 33 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จำนวน 36 ราย
 เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู
ตามเส้นทางชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ถนนสามเสน ตลาดยอด และถนนพระสุเมรุ
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.

เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จำนวน 36 ราย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู ตามเส้นทางชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ถนนสามเสน ตลาดยอด และถนนพระสุเมรุ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จำนวน 36 ราย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู ตามเส้นทางชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ถนนสามเสน ตลาดยอด และถนนพระสุเมรุ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จำนวน 36 ราย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู ตามเส้นทางชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ถนนสามเสน ตลาดยอด และถนนพระสุเมรุ
เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จำนวน 36 ราย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู ตามเส้นทางชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ถนนสามเสน ตลาดยอด และถนนพระสุเมรุ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จำนวน 36 ราย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู ตามเส้นทางชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ถนนสามเสน ตลาดยอด และถนนพระสุเมรุ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ จำนวน 36 ราย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนย่านบางลำพู ตามเส้นทางชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ถนนสามเสน ตลาดยอด และถนนพระสุเมรุ