สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพานักเรียนในโรงเรียนย่านเขตพระนคร มาเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพานักเรียนในโรงเรียนย่านเขตพระนคร มาเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
7/7/2565 / 5 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพานักเรียนในโรงเรียนย่านเขตพระนคร มาเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพานักเรียนในโรงเรียนย่านเขตพระนคร มาเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพานักเรียนในโรงเรียนย่านเขตพระนคร มาเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพานักเรียนในโรงเรียนย่านเขตพระนคร มาเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพานักเรียนในโรงเรียนย่านเขตพระนคร มาเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู