บริษัท SANFAH รายการสมุดโคจรเข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
บริษัท SANFAH รายการสมุดโคจรเข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
30/7/2565 / 52 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

บริษัท SANFAH รายการสมุดโคจร จำนวน ๑๐ คน เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพู
ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

บริษัท SANFAH รายการสมุดโคจรเข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริษัท SANFAH รายการสมุดโคจรเข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริษัท SANFAH รายการสมุดโคจรเข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕