ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
9/8/2565 / 22 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู
ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕