คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
9/8/2565 / 15 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พานักศึกษา และผู้ควบคุม จำนวน ๑๕ คนเข้าเยี่ยมชม

พิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖

คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕