โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
15/8/2565 / 14 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
จำนวน ๘๑ คน

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๖ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕