การไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
การไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
23/8/2565 / 22 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

การไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

การไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
การไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๘๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕