วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
23/8/2565 / 29 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ 

คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕                                                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕                                                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕                                                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕                                                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕                                                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕                                                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕                                                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕                                                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำนวน ๑๘๘ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕