วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
24/8/2565 / 29 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

จำนวน ๓๙ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕