สำนักงานเขตพระนครนำผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ สิงหาคม, ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักงานเขตพระนครนำผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ สิงหาคม, ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕
30/8/2565 / 38 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สำนักงานเขตพระนครนำผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

จำนวน ๑๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ สิงหาคม, ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕ 

สำนักงานเขตพระนครนำผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ สิงหาคม, ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพระนครนำผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ สิงหาคม, ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพระนครนำผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ สิงหาคม, ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักงานเขตพระนครนำผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ สิงหาคม, ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพระนครนำผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ สิงหาคม, ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพระนครนำผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓๐ สิงหาคม, ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๕