โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕
5/9/2565 / 3 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์

จำนวน ๓๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕