คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
13/9/2565 / 39 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวน ๒๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕