คณะจาก Thai Museum Day 2022 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕
คณะจาก Thai Museum Day 2022 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕
18/9/2565 / 86 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจาก Museum Expo 2022 จำนวน ๔๐ คน 

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

คณะจาก Thai Museum Day 2022 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะจาก Thai Museum Day 2022 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะจาก Thai Museum Day 2022 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕