สำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าถ่ายทำเรื่องใบลาน ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าถ่ายทำเรื่องใบลาน ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
29/9/2565 / 24 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน ๔ คน
เข้าถ่ายทำเรื่องใบลาน ณ พิพิธบางลำพู
 ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าถ่ายทำเรื่องใบลาน ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าถ่ายทำเรื่องใบลาน ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕