บริษัท เอ็มเทิร์นเนอร์ จำกัด (ช่อง Boomerang89) จำนวน ๒ คน เข้าถ่ายทำ Scoop ณ พิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖๕
บริษัท เอ็มเทิร์นเนอร์ จำกัด (ช่อง Boomerang89) จำนวน ๒ คน เข้าถ่ายทำ Scoop ณ พิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖๕
29/9/2565 / 7 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

บริษัท เอ็มเทิร์นเนอร์ จำกัด (ช่อง Boomerang89) จำนวน ๒ คน

 เข้าถ่ายทำ Scoop ณ พิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖๕

บริษัท เอ็มเทิร์นเนอร์ จำกัด (ช่อง Boomerang89) จำนวน ๒ คน เข้าถ่ายทำ Scoop ณ พิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖๕ บริษัท เอ็มเทิร์นเนอร์ จำกัด (ช่อง Boomerang89) จำนวน ๒ คน เข้าถ่ายทำ Scoop ณ พิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖๕