โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
5/10/2565 / 18 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน ๖๖ คน

เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕