คณะจากโรงเรียนวรรณสว่างจิตเข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
คณะจากโรงเรียนวรรณสว่างจิตเข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
4/11/2565 / 16 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากโรงเรียนวรรณสว่างจิตเข้าชมพิพิธบางลำพู จำนวน ๑๗ คน

ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

คณะจากโรงเรียนวรรณสว่างจิตเข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕