คณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
คณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
4/11/2565 / 16 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓๒ คน
 เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕