โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2
17/11/2565 / 29 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 21 คน

โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2