มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔-๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔-๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
21/11/2565 / 26 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าถ่ายทำรายการ จำนวน ๑๑ คน

 ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔-๑๕ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔-๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔-๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เข้าถ่ายทำรายการ ณ พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๔-๑๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕