คณะนักเรียนจากโรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 7 ธันวาคม 2565
คณะนักเรียนจากโรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 7 ธันวาคม 2565
8/12/2565 / 6 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะนักเรียนจากโรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในจำนวน 70 คน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565

คณะนักเรียนจากโรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะนักเรียนจากโรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะนักเรียนจากโรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 7 ธันวาคม 2565
คณะนักเรียนจากโรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะนักเรียนจากโรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 7 ธันวาคม 2565