โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
20/12/2565 / 10 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพู จำนวน ๖ คน

ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เข้าถ่ายทำรายการที่พิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕