ธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
ธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
20/12/2565 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู จำนวน ๑๐๐ คน

ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕