สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20  ธันวาคม 2565
สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20 ธันวาคม 2565
20/12/2565 / 4 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูจำนวน 25 คน วันที่ 20  ธันวาคม 2565

สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20  ธันวาคม 2565 สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ 20  ธันวาคม 2565