คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน ๒๕ คน เยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน ๒๕ คน เยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
24/12/2565 / 8 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน ๒๕ คน 

เยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วัฒนธรรมในย่านบางลำพู"

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน ๒๕ คน เยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน ๒๕ คน เยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕