คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัมภาษณ์เชิงลึก เรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของเยาวชนอาสาชมรมเกสรลำพู ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัมภาษณ์เชิงลึก เรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของเยาวชนอาสาชมรมเกสรลำพู ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
24/12/2565 / 11 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัมภาษณ์เชิงลึก เรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของเยาวชนอาสาชมรมเกสรลำพู ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัมภาษณ์เชิงลึก เรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของเยาวชนอาสาชมรมเกสรลำพู ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัมภาษณ์เชิงลึก เรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของเยาวชนอาสาชมรมเกสรลำพู ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕