มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
14/1/2566 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจำนวน ๓๑ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพู เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖