คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเครซเซนต์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเครซเซนต์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
24/1/2566 / 17 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเครซเซนต์ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเครซเซนต์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเครซเซนต์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖