ศูนย์การเรียนรู้ปฐมธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ศูนย์การเรียนรู้ปฐมธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
11/2/2566 / 9 / สร้างโดย ลลิตา อัศวสกุลฤชา

ศูนย์การเรียนรู้ปฐมธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ 
จำนวน ๒๙ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ศูนย์การเรียนรู้ปฐมธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศูนย์การเรียนรู้ปฐมธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖